Obchodní podmínky1. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Obchodní korporace Speedchecker Ltd., IČ 569154, se sídlem The Black Church, St. Mary’s Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland (dále jako „prodávající“) prohlašuje, že je oprávněna udělit licenci k výkonu práva užít předmět koupě konečným uživatelem (dále jako „uživatel“ nebo „kupující“), tj. uzavřít licenční smlouvu s uživatelem, na základě které uživatel bude oprávněn užít předmět koupě a povinen zaplatit odměnu za oprávnění užít předmět koupě (dále jako „licenční smlouva“).

2. OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT PŘEDMĚT KOUPĚ, TJ. LICENCE

Prostřednictvím instalace předmětu koupě a označení políčka výběru „Souhlasím s obchodními podmínkami“ uživatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zároveň prohlašuje, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu. Pokud uživatel s některým z ustanovení těchto obchodních podmínek nesouhlasí, je nutné kliknout na políčko výběru „Storno“ a přerušit instalaci předmětu koupě. Prodávající doporučuje kupujícímu ponechat si jedno vyhotovení těchto obchodních podmínek.

Oproti zaplacení odměny za oprávnění k výkonu práva užít předmět koupě (dále jako „licenční poplatek“) prodávající opravňuje uživatele k výkonu práva užít předmět koupě, tj. uděluje mu licenci (dále jako „licence“).

Licence opravňuje uživatele k instalaci jedné kopie předmětu koupě, přičemž tato kopie může být využívána výlučně k soukromým účelům. Licence je licencí nevýhradní. Uživatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Jakékoliv použití většího počtu kopií předmětu koupě než počtu, ke kterému je udělována licence, je přísně zakázáno. Předmět koupě nemůže být používán na více počítačích. Uživatel není oprávněn udělit oprávnění k vyhotovení nebo nabytí kopie předmětu koupě třetím osobám a je povinen takové jednání třetích osob mařit. Po ukončení doby platnosti licenční smlouvy je uživatel oprávněn ponechat si jednu kopii předmětu koupě v souladu s podmínkami poslední odsouhlasené licence (viz níže).

3. AKTIVACE A JINÁ TECHNOLOGICKÉ OPATŘENÍ

Na základě uzavřené kupní smlouvy uživatel získá tzv. aktivační kód, který je pro správnou instalaci předmětu koupě nutno zadat . Předmět koupě může obsahovat technologická opatření, včetně řešení vynucujících si určité jednání uživatele, předcházející nelicenčnímu nebo nelegálnímu využití. Pro případ, že využití takových opatření bude prodávající považovat za nezbytné, uživatel souhlasí s jejich využitím. Pro správnou aktivaci a instalaci předmětu koupě je nutné postupovat striktně s pokyny, uváděnými v průběhu aktivace, instalace, stejně jako na internetových stránkách prodávajícího.

4. KOPIE PŘEDMĚTU KOUPĚ A SÍŤ

Současné uchovávání, udržování nebo používání předmětu koupě na různých počítačích je zakázáno. Uživatel souhlasí s použitím opatření, majících za cíl zabránění současného uchovávání, udržování nebo používání. V případě zájmu uživatele o vyšší počet instalací se uživatel zavazuje uhradit dodatečnou kupní cenu a dodatečný licenční poplatek, a to v závislosti na počtu uživatelů majících přístup k síti, umožňující použití předmětu koupě na více počítačích zároveň.

5. OMEZENÍ LICENCE

Pokud ustanovení obchodních podmínek nestanoví výslovně jinak, je zakázáno (i) kopírování, rozmnožování, upravování, vytváření odvozených děl, dekompilování nebo reprodukování původního kódu předmětu koupě, dezasemblování nebo nabývání tohoto původního kódu nebo jeho kterékoliv části jiným způsobem; (ii) odstraňování nebo ukrývání jakýmkoliv jiným způsobem informací, týkajících se majetku nebo ochranných známek předmětu koupě; (iii) udělování dalších licencí k předmětu koupě, prodej předmětu koupě, půjčování předmětu koupě, pronájem předmětu koupě, předávání předmětu koupě, prezentace předmětu koupě, zpřístupňování předmětu koupě na vlastním serveru, předávání předmětu koupě vnějším subjektům, odhalování předmětu koupě, distribuce nebo využívání předmětu koupě jiným způsobem ke komerčním účelům; (iv) obcházení zabezpečení prostřednictvím sériového čísla nebo jiným mechanismem, který uplatnil prodávající za účelem ochrany předmětu koupě před nelicencovaným použitím, kopírováním nebo distribucí; (v) umístění nebo zpřístupňování jiným způsobem na internetu nebo na jiném všeobecně dostupném místě předmětu koupě nebo jeho jakékoliv části; (vi) exportování nebo reexportování předmětu koupě nebo jakýchkoliv propojených informací nebo technologií způsobem narušujícím exportní práva Spojených Států, Evropských společenství nebo jakékoliv jiné závazné právní předpisy nebo (vii) využívání předmětu koupě jakýmkoliv jiným způsobem, jež by představoval narušení jakéhokoliv závazného právního předpisu.

6. TESTOVACÍ KOPIE

Uživatel může od prodávajícího obdržet testovací kopii předmětu prodeje zdarma (dále jako „testovací kopie“), ve které mohou být některé funkce a/nebo funkčnost daného softwaru blokovány nebo mohou být nedostupné. Pro testovací kopii jsou závazné následující body těchto obchodních podmínek: 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 a 16. Aby bylo možné využívat všechny funkce a úplnou funkčnost daného softwaru, uživatel musí zaplatit kupní cenu a licenční poplatek a zadat správný aktivační kód. Po provedení těchto kroků, testovací kopie přestává být považována za testovací kopii a začínají zavazovat v plném rozsahu ustanovení těchto obchodních podmínek.

7. NOVÉ VERZE A AKTUALIZACE OBSAHU PŘEDMĚTU KOUPĚ

V době závaznosti licenční smlouvy prodávající může uživateli zpřístupnit nové verze a/nebo aktualizace obsahu předmětu koupě zdarma. Pro účely těchto obchodních podmínek stanoví „Nová verze“ novou verzi předmětu koupě, obsahující technické modifikace, aktualizace informací, změněnou funkčnost nebo jiné jakékoliv změny, které prodávající zavede za účelem zlepšení nebo jiné modifikace libovolného aspektu předmětu koupě. „Aktualizace“ stanoví aktualizaci obsahu předmětu koupě, v případě kterého může nastávat nutnost pravidelné aktualizace. Nové verze a/nebo aktualizace obsahu mohou být zpřístupňovány prodávajícím na internetu. Licence podle těchto obchodních podmínek neumožňuje uživateli získávat nebo užívat nové verze a/nebo aktualizace obsahu jiným způsobem. Předmět koupě může vyžadovat aktualizace obsahu za účelem zajištění jeho efektivní činnosti.

8. MODIFIKACE

V případě zpřístupňování nových verzí bude k těmto novým verzím připojena licence podle těchto obchodních podmínek nebo nová licence. Zpřístupňování nové verze neznamená prodloužení doby platnosti licence udělené v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pro případ, že je k nové verzi připojena nová licence a uživatel nesouhlasí s jejími podmínkami, uživatel je povinen o svém nesouhlasu informovat prodávajícího ve lhůtě třiceti (30) dnů od zpřístupnění nové verze. V případě, kdy uživatel o této skutečnosti prodávajícího neinformuje, licence se bude řídit ustanoveními těchto obchodních podmínek nebo ustanoveními poslední licence, se kterou uživatel souhlasil, do konce doby závaznosti licenční smlouvy. Po ukončení doby platnosti licenční smlouvy prodloužení platnosti licenční smlouvy uživatelem nebo zaplacení dalšího licenčního poplatku bude rovnocenné s akceptací nové licence.

9. SOFTWARY JINÝCH SPOLEČNOSTÍ

Společně s předmětem koupě mohou být zpřístupněny softwary jiných společností (dále jako „softwary jiných společností“). V každém případě zpřístupnění softwaru jiných společností (bez výjimky) mohou být vyžadováná příslušná oznámení a/nebo takové zpřístupnění může podléhat jiným licenčním podmínkám. Takové vyžadované oznámení a licenční podmínky, týkající se softwaru jiných společností, pokud existují, je možné najít na této adrese nebo v samotném softwaru jiných společností. Akceptace podmínek této licenční smlouvy uživatelem stanoví také jeho souhlas s licenčními podmínkami, pokud takové existují, na základě kterých jsou zpřístupňovány softwary jiných společností. Mezi uživatelem a prodávajícím není uzavírána žádná smlouva, týkající se softwaru jiných společností, a prodávající neodpovídá žádným způsobem za užití takového softwaru jiných společností uživatelem.

10. TECHNICKÁ POMOC

Prodávající může uživateli poskytovat služby technické pomoci spojené s předmětem koupě. Veškeré závazky prodávajícího, týkající se technické pomoci pro dřívější verze předmětu koupě, končí spolu s nastáním dřívější z těchto dvou událostí: ukončení doby platnosti licenční smlouvy nebo ukončení licence. Technická pomoc může být nedostupná v jazyce, ve kterém byl nabyt předmět koupě.

11. OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Předmět koupě je předmětem ochrany autorského práva a práva průmyslového vlastnictví, a to jak na půdě vnitrostátního právního řádu, tak i předpisů Evropských společenství a mezinárodních smluv. Předmět koupě není vlastnictvím uživatele (uživateli je pouze udělována licence k jeho používání). Licenční smlouva nepřiznává uživateli žádná práva průmyslového vlastnictví k předmětu koupě ani k softwarům jiných společností. Uživateli také není udělována žádná licence, právo nebo podíl, týkající se ochranné známky, firmy nebo jakéhokoliv jiného označení prodávajícího ani žádné jiné společnosti. Veškerá práva, vztahující se k předmětu koupě, náleží obchodní korporaci Speechecker, která je jediným subjektem oprávněným k delegaci těchto práv.

12. NEUDĚLENÍ ZÁRUKY

Prodávající neuděluje záruku za jakost předmětu koupě.

Předmět koupě je zpřístupněn jako software k obecnému použití a není určen k žádnému konkrétnímu účelu.

Uživatel používá předmět koupě na své vlastní riziko. Uživatel je odpovědný za veškerá rozhodnutí, která učinil a za veškeré činnosti, které provedl na základě doporučení předmětu koupě, nezávisle na druhu doporučení předmětu koupě. Prodávající neposkytuje žádná ujištění týkající se softwaru jiných společností, ke kterým uživatel může získat přístup prostřednictvím předmětu koupě nebo který může být jeho součástí.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V případech, ve kterých to právní řád umožňuje, uživatel bere na vědomí, že prodávající ani jeho dodavatelé nenesou smluvní ani jinou odpovědnost, včetně odpovědnosti za odvozené škody (a v tom mezi jinými za jakékoliv zhoršení nebo nemožnost provádění hospodářské činnosti, ztrátu výdělku, ztrátu údajů, ztrátu soukromí, ztrátu utajených informací nebo jiných informací, poruchy nebo nesprávnou činnost počítače, jiné peněžní a jakékoliv další ztráty) vyplývající nebo jakýmkoliv způsobem spojené s používáním nebo nemožností používání předmětu koupě, poskytováním nebo nemožností poskytování služeb technické pomoci nebo spojené jakýmkoliv způsobem s jakýmkoliv aspektem činnosti předmětu koupě, a to i v případě, kdy prodávající nebo jeho dodavatelé byli o možnosti vzniku takových škod informováni, a to vše ve vztahu k uživateli nebo jakémukoliv příjemci, který neuzavřel smluvní vztah s prodávajícím, dále rovněž nejsou odpovědni za přestupky ani trestné činy. V žádném případě případná náhrada škody z titulu odpovědnosti prodávajícího nebo jeho dodavatelů nepřesáhne výši částky skutečně zaplacené uživatelem za předmět koupě a poskytnutou licenci. Uživatel bere na vědomí, že kupní cena a licenční poplatek zohledňují uvedený podíl rizika a omezení stanovená v této části obchodních podmínek.

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Uživatel je povinen zajistit a osvobodit prodávajícího od odpovědnosti za (bez výjimky) veškeré ztráty, závazky, škody, pokuty, tresty a náklady (včetně nákladů za právní služby) vyplývající nebo spojené s využíváním předmětu koupě uživatelem, a to i po ukončení platnosti licenční smlouvy podle těchto obchodních podmínek.

15. SOUKROMÍ

Uživatel souhlasí se shromažďováním a využíváním prodávajícím informací, zasílaných za účelem zdokonalování produktů a služeb prodávajícího. Se všemi osobními údaji, týkajícími se uživatele, které může mít prodávající k dispozici (např. v souvislosti se službami technické pomoci uživateli), bude nakládáno v souladu se závaznou Politikou soukromí prodávajícího a platnými právními předpisy.

16. DOBA TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY A ZÁNIK LICENČNÍ SMLOUVY

Licence je poskytována na dobu jednoho roku, s výjimkou testovací kopie, v případě které předpokládaná doba platnosti licence činí jeden rok, na který prodávající zpřístupňuje testovací kopii uživateli. Po ukončení doby platnosti licenční smlouvy uživatel souhlasí s odinstalováním a trvalým odstraněním všech kopií předmětu koupě, s výjimkou jedné, v průběhu patnácti (15) dnů od zániku nebo ukončení licenční smlouvy. Po ukončení doby platnosti licenční smlouvy některé funkce předmětu koupě mohou přestat fungovat a jeho funkčnost může být omezena nebo předmět koupě může přestat fungovat úplně. Bez ohledu na výše uvedené, licence končí automaticky v případě, kdy uživatel nedodržuje její podmínky, a to jak v době platnosti licenční smlouvy tak i po uplynutí platnosti této smlouvy. Ihned po ukončení platnosti licenční smlouvy končí také jakákoliv licence udělená uživateli a uživatel je povinen bezodkladně vrátit prodávajícímu všechny kopie předmětu koupě, které má k dispozici, nebo je zničit. Ustanovení licenční smlouvy, které mají zůstat v platnosti i po ukončení nebo zániku této licenční smlouvy, budou nadále zavazovat.

17. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky, jakož i licenční smlouva, upravují veškeré práva a povinnosti mezi uživatelem a prodávajícím v předmětném rozsahu a nahrazují všechny (bez výjimky) dřívější nebo uzavřené zároveň ústně nebo písemně smlouvy, ujištění, ujednání, jakékoliv dodatečné podmínky nebo jiné podobné ujednání mezi uživatelem a prodávajícím. V případě, kdy kterákoliv část těchto obchodních podmínek bude prohlášena za neplatnou, nevykonatelnou nebo nepravomocnou, taková část bude uznána za odstraněnou a nebude mít vliv na platnost jiných ustanovení těchto obchodních podmínek.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Rozhodným právem je právní řád České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi uživatelem a prodávajícím budou podléhat výlučně jurisdikci soudů České repbliky, přičemž místně příslušným soudem bude obecný soud prodávajícího.

19. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě nespokojenosti s předmětem koupě je možné odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů bez udání důvodu, přičemž lhůta běží ode dne převzetí předmětu koupě kupujícím nebo jím určenou třetí osobou. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy kupující může využít v rámci zákaznické podpory tento odkaz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje využít shora uvedeného odkazu před uplynutím příslušné lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy dojde oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel. Platby budou vráceny převodem na účet, ze kterého kupující platbu ve prospěch prodávajícího provedl, popř. pokud platbu neprovedl převodem na účet, na účet, který dodatečně prodávajícímu sdělí, přičemž tímto sdělením kupující vyslovuje souhlas s vrácením plateb převodem na účet. V žádném případě vrácením plateb nevzniknou kupujícímu další náklady.